Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč I.

Kľúč I.

Prepis podľa Deeho verzie:

Ol sonf vors g, goho Iad Balt, lonsh calz vonpho; sobra zol ror i ta nazps od graa ta malprg; ds holq qaa nothoa zimz, od commah ta nobloh zien; soba thil gnonp prge aldi; ds urbs oboleh grsam; casarm ohorela taba pir; ds zonrensg cab erm iadnah. Pilah farzm znurza adna gono iadpil, ds hom od toh; soba i pam lu ipamis; ds loholo vep zomd poamal, od bogpa aai ta piap piamol od vooan (vaoan) *. Zacare, ca, od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath Iaida.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Causarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe I A I D A!

Výslovnosť:

Oh.el Soh.neff Voh.ar.ess.geh, Goh.hoh Í.Ah.Deh Bah.leh.teh, Loh.ness.heh Kah.el.zod Voh.neh.peh.hoh:

Soh.beh.rah Zod Oh.el Roh.ar Í Tah Nah.zod.pess.ah.deh Gar.ah.ah Tah Mah.el.par.geh:

Dess Hoh.el.que Que.ah.ah Noh.teh.hoh.ah Zod.í.meh.zod, Oh.deh Koh.meh.mah.heh Tah Noh.beh.loh.heh Zod.í.el.neh: Soh.bah Teh.heh.í.el Geh.noh.neh.peh Par.gí Ah.el.deh.í, Dess Veh.reh.bess Oh.boh.el.eh.heh Geh.reh.sah.em. Kah.sah.reh.em Oh.oh.reh.lah Kah.bah Pí.ar Deh.ess Zod.oh.nar.eh.neh.seh.geh Kah.beh Eh.rem Í.ah.deh.nah.heh. Pí.el.ah Eff.ar.zod.em Zod.ur.zod.ah Ah.deh.nah Goh.noh Í.ah.deh.pí.el Deh.ess Hoh.em Teh.oh, Soh.bah Í.pah.em, Leh.uh Í.pah.mí.ess, Deh.ess Loh.hoh.loh Veh.peh Zod.oh.em.deh Poh.ah.mah.el, Oh.deh Boh.geh.pah Ah.ah.í Tah Pí.ah.peh Pí.ah.moh.el Oh.deh Vah.oh.ah.neh1 Zod.ah.kah.reh Kah Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.doh Kí.keh.el.eh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zod.í.ar.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah.Í.Deh.Ah


1 Voh.oh.ah.neh (tato forma se používá při citaci „padlých“ Andělů)

Preklad v češtine:

Já vládnu nad vámi, praví Bůh Spravedlnosti, v moci povznesené nad klenby hněvu; v jejíchž rukou jest Slunce mečem a Měsíc probodávajícím ohněm, jenž vyměřuje vašeho oděvu ve středu mého šatu a spoutal vás k sobě jakožto dlaně mých rukou; její místa ozdobil jsem ohněm shromáždění, jenž zkrášlil šatu vašeho obdivem; pro niž vytvořil jsem Zákon k vládě nad Svatými, kterýž vám přinesl hůl s archou poznáni. Navíc pozvedli jste své hlasy a odpřisáhli poslušnosti a víry Tomu, kterýž jest živý a přichází jakož vítěz; kterýž nemá počátku a nemůže míti ani konce; jenž svítí jakožto plamen uprostřed vašeho paláce a vládne nad vámi jakožto rovnováha spravedlnosti a pravdy. Pročež hněte se a ukažte se! Odhalte tajemství svého stvoření. Chovejte se ke mně přátelsky: neboť jsem sluhou téhož vašeho Boha, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář