Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč III.

Kľúč III.

Prepis podľa Deeho verzie:

Micma, goho mad, zir comselna zien biah os londoh. Norz chis othil gigipah, undl chis ta puim, q mospleh teloch, quiin toltorg chis i chis ge, in (m)ozien, ds t brgdo od torzul. I li eol balzarg, od aala thiln os netaab, dluga vonsarg lonsa capmiali vors CLA, homil cocasb, fafen izizop od miinoag de g netaab, vaun nanaeel, panpir malpirg(i) pild caosg. Noan unalah balt od vooan (vaoan). Dooiap mad, goholor, gohus amiran. Micma iehusoz cacacom, od dooain noar micaolz aaiom. Casarmg gohia * zacar, vniglag od imvamar pugo plapli ananael qaan.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Micama! goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezoda cahisa otahila Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien; dasata beregida od toreodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa cape-mi-ali vaoresa CALA homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-el: panupire malapireji caosaji. Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-i-ape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

Výslovnosť:

Mí.keh.mah Goh.hoh Peh.í.ah.deh, Zod.í.reh Koh.meh.ess.el.heh Ah Zodí.eh.neh Beh.í.ah.beh "Oh.ess" Loh.neh.doh:

Noh.ar.zod Keh.hí.ess Oh.teh.hí.el Gí.gí.pah:

Veh.neh.deh.leh Keh.hee.ess Tah Puh.í.meh Qu Moh.seh.peh.leh Teh.el.oh.keh, Quh.í.í.neh Toh.leh.toh.reh.geh Keh.í.ess Í Keh.í.ess Geh Em Oh.zodí.en Deh.seh.teh Beh.reh.geh.dah Oh.deh Toh.reh.zod.uh.leh. Í El.í Eh Oh.leh Bah.leh.zod.ar.geh Oh.deh Ah.ah.leh.ah Teh.í.leh.neh "Oh.ess" Neh.tah.ah.beh, Deh.luh.gah Voh.meh.sah.reh.geh Loh.neh.sah Kah.peh.mí.ah.el.í Voh.reh.ess "Keh.lah" Hoh.mí.el Koh.kah.seh.beh:

Eff.ah.eff.en Í.zod.í.zod.oh.peh Oh.deh Mí.í.noh.ah.geh Deh Geh.neh.tah.ah.beh Vah.uh.neh Nah Nah.eh.el, Pah.neh.pí.ar Mah.lí.pí.reh.gí Kah.oh.seh.geh Pí.lah.deh:

Noh.ah.neh Veh.nah.lah Bah.el.teh Oh.deh Voh.oh.ah.neh. Doh.oh.í.ah.peh Mah.deh, Goh.oh.loh.reh Goh.uh.ess Ah.mí.rah.neh. Mí.keh.mah Í.eh.uh.ess.oh.zod Kah.kah.koh.em Oh.deh Doh.oh.ah.í.neh Noh.ar Mí.kah.oh.leh.zod Ah.ah.í.oh.meh. Kah.sah.reh.meh.geh Goh.í.ah:

Zod.ah.kah.reh Veh.ní.geh.lah.geh Oh.deh Í.muh.ah.mah.reh, Puh.goh Peh.lah.peh.el.í Ah.nah.nah.el Qu.ah.ah.neh.


"Oh.ess" (OS) = 12

"Keh.lah" (KLA) = 456

Preklad v češtine:

Hle, praví váš Bůh, já kruhem jsem, na jehož rukou 12 království stojí: šest z nich jsou místy živého dechu, zbývající pak jsou jako ostré srpy neb rohy smrti; v nichž tvorové země jsou i nejsou, nežli skrze mé vlastní ruce, jež také spí a povstanou. Především jsem vás ustanovil správci a umístil vás do 12 míst vlády, přiděliv postupně každému z vás moc nad 456, skutečnými věky času, k tomu účelu, byste od nejvyšších nádob a rohů svých vlád mohli uplatňovati mou moc, vylévajíce nepřetržitě dolů na Zem oheň života a růstu. Stali jste se tak mezemi Spravedlnosti a Pravdy. Ve jménu téhož vašeho Boha, pravím, pozvedněte se. Hle, jeho milosti vzkvétají a jméno získalo moci mezi vámi; v něm mluvíme, pohybujeme se, rodíme se a přibližujeme se vám jakožto podílníci na tajné moudrosti vašeho stvoření.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář