Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XIX.

Kľúč XIX.

Prepis podľa Deeho verzie:

Madriaax ds praf LIL*, chis micaolz saanir caosgo, od fifis balzizras iaida! Nonca gohulim: micma adoian mad, iaod bliorb, soba ooaona chis luciftias piripsol; ds abraasa noncf netaaib caosgi, od tilb adphaht damploz. Tooat noncf gmicalz oma, lrasd tofglo marb yarry idoigo; od torzulp iaodaf, gohul: caosga, tabaord saanir, od christeos yrpoil tiobl, busdir tilb noaln paid orsba od dodrmni zylna. Elzap tilb, parm gi peripsax, od ta qurlst booapis. L nibm, ovcho symp; od christeos ag toltorn mirc q tiobl lel. Ton paombd, dilzmo aspian; od christeos ag l tortorn parach asymp. Cordziz, dodpal od fifalz l smnad; od fargt, bams omaoas. Conisbra od avavox tonug. Orsca tbl, noasmi tabges levithmong; unchi omp tilb ors. Bagle? Moooah ol cordziz. L capimao ixomaxip od ca cocasb gosaa; baglen pi tianta a babalond, od faorgt teloc vovim. Madriaax, torzu! Oadriax orocha, aboapri. Tabaori priaz ar tabas; adrpan cors ta dobix; yolcam priazi ar coazior, od quasb qting. Ripir paaoxt saga cor; uml od prdzar, cacrg aoiveae cormpt. Torzu, zacar od zamran aspt sibsi butmonah, ds surzas tia baltan; odo cicle qaa, od ozazma plapli iadnamad.

Prepis podľa the Golden Dawn verzie:

Madariatza das perifa (jméno Æthyru) cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama odoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO; od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela Iela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-latore-torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od perdazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodame pelapeli IADANAMADA!

Výslovnosť:

Mah.deh.rí.ah.tz Deh.ess Pah.rah.eff [ meno Æthyru], Keh.í.ess Eff.í.ess.í.ess Bah.el.zodí.zod.rah.ess Í.ah.í.dah! Noh.neh.kah Goh.uh.el.í.em, Mí.keh.mah Ah.doh.í.ah.neh Mah.deh, Í.ah.oh.deh Beh.lí.oh.reh.beh, Soh.bah Oh.oh.ah.oh.nah Keh.í.ess Luh.kí.eff.tí.ah.ess Peh.rí.peh.soh.el: Deh.ess Ah.beh.rah.ah.ess.sah Noh.neh.Keh.eff Neh.tah.ah.í.beh Kah.oh.ess.gí Oh.deh Tí.el.beh Ah.deh.peh.ah.teh Dah.meh.peh.loh.zod, Toh.oh.ah.teh Noh.neh.keh.eff Geh.mí.kah.el.zod.oh.mah Leh.rah.ess.deh Toh.eff.geh.loh Mah.ar.beh Í.ar.rí Í.doh.í.goh Oh.deh Toh.reh.zod.uh.el.peh Í.ah.oh.dah.eff, Goh.oh.el: Kah.oh.ess.gah Tah.bah.oh.reh.deh Sah.ah.ní.reh Oh.deh Keh.rí.ess.teh.oh.ess Í.reh.poh.í.el Tí.oh.beh.el, Buh.ess.dí.rah Tí.el.beh Noh.ah.el.í.rah Pah.í.deh Oh.reh.seh.bah Oh.deh Doh.dar.meh.ní Zodí.el.nah. El.zod.ah.peh Tí.el.beh Pah.reh. em Gí Peh.rí .peh.sah.tz Oh.deh Ta Quh.reh.el.ess.teh Boh.oh.ah.pí.ess. Leh.ní.beh.em Oh.veh.keh.oh Sí.em.peh, Oh.deh Keh.í.ess.teh.oh.ess Ah.geh Toh.el.toh.reh.neh Mí.er.keh Qu Tí.oh.beh.el Leh.el: Toh.neh Pah.oh.meh.beh.deh Dí.el.zod.moh Ah.ess Pí.an, Oh.deh Keh.rí.ess.teh.oh.ess Ah.geh El Toh.reh.toh.reh.neh Pah.rah.keh Ah Sí.em.peh: Koh.reh.deh.zodí.zod Doh.deh.pah.el Oh.deh Eff.í.eff.ah.el.zod El.ess.meh.nah.deh, Oh.deh Eff.ar.geh.teh Bah.em.ess Oh.mah.oh.ah.ess:

Koh.ní.ess.beh.rah Oh.deh Ah.uh.ah.uh.oh.tz Toh.nuh.geh:

Oh.reh.ess.kah.teh.beh.el Noh.ah.ess.mí Tah.beh.geh.ess Leh.uh.í.teh.moh.neh.geh. Veh.neh.keh.í Oh.em.peh Tí.el.beh Oh.reh.ess. Bah.geh.leh? Moh.oh.oh.ah Oh.el Koh.reh.deh.zodí.zod. El Kah.pí.mah.oh Í.tz.oh.mah.tz.í.peh Oh.deh Kah.koh.kah.ess.beh Goh.ess.ah.ah:

Bah.geh.leh.neh Pí.í Tí.ah.neh.tah Ah Bah.bah.el.oh.neh.deh, Oh.deh Eff.ah.oh.reh.geh.teh Teh.el.oh.keh Voh Ví.em. Mah.deh.rí.í.ah.tz Toh.reh.zod.uh:

Oh.ah.deh.rí.ah.tz Toh.ar.zod.uh:

Oh.ah.deh.rí.ah.tz Oh.roh.keh.ah Ah.boh.ah.peh.rí. Tah.bah.oh.rí Peh.rí.ah.zod Ah.reh.tah.bah.ess:

Ah.deh.reh.pah.neh Koh.ar.ess.tah Doh.bí.tz. Í.oh.el.Kah.meh Peh.rí.ah.zodí Ah.reh.koh.ah.zodí.oh.rah, Oh.deh Quh.ah.ess.beh Qu.tí.neh.geh. Rí.pí.er Pah.ah.oh.tz.teh Sah.gah.koh.rah: Veh.em.el Oh.deh Peh.reh.deh.zod.ar Kah.keh.reh.geh Ah.oh.í.veh.ah.eh Koh.reh.em.peh.teh. Toh.reh.zod.uh, Zod.ah.kah.ar, Oh.deh Zah.em.rah.neh Ah.ess.peh.teh Ess.í.bess.í Buh.teh.moh.nah, Deh.ess Suh.rah.zod.ah.ess Tí.ah Bah.el.tah.neh. Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah:

Oh.deh Oh.zod.ah.zod.mah Peh.el.ah.peh.el.í Í.ah.deh.nah.mah.Deh!

 

Preklad v češtine:

Ó vy, Nebesa, jež přebýváte ve středu (prvního Æthyru), jste mocné v koutech Země a vykonáváte soud Nejvyššího. Vám bylo řečeno: pohleďte do tváře Boha svého, počátku útěchy; jehož oči jsou září nebes; jenž vás uzpůsobil k vládě nad Zemí a její nevýslovnou rozmanitostí a vybavil vás schopností rozuměti, by jste nakládali s věcmi všemi ve shodě s prozřetelností Toho, jenž sedí na Svatém Trůnu a jenž povstal na počátku, řka: Nechť Zemi vládnou její části a nechť jest v ní takové rozdělení, že její sláva bude vždy opilá a sobě se bude soužiti; její dráha nechť jest určena nebesy a nechť jim posluhuje jakož děvečka; nechť jedno období přepadá v druhé a nechť na ní, či v ní, ani jeden tvor není tentýž; nechť se všichni, kdož k ní náleží, různí ve svých vlastnostech a nechť se ni jediný tvor neshoduje s jiným; přemýšliví tvorové země (lidé), nechť se souží a oplakávají jeden druhého; a příbytky nechť zapomenou jména jejich; dílo člověka s jeho pompou nechť vymazáno jest; její obydlí nechť stanou se doupaty pro polní zvěř; její poznání obestři temnotou. A nač? Kaji se tím, neboť stvořil jsem člověka. Nechť pro jednu chvíli jest rozpoznána a pro druhou jest cizincem: neboť jest lůžkem nevěstky a příbytkem padlého. Ó vy, Nebesa, povstaňte! Nechť nižší Nebesa pod vámi slouží vám. Vládněte těm, kteříž vládnou; strhněte ty, kdož padají; ploďte těm, kdož prospívají a zničte prohnilé. Nechť žádné místo nezůstane při jednom počtu; přidávejte a ubírejte, dokud nebude možno spočítati hvězd. Povstaňte, dejte se do pohybu a zjevte se ještě před smlouvou z úst Jeho, kterouž nám přísahal ve své spravedlnosti; otevřete tajemství svého stvoření a učiňte nás spolupodílníky na neposkvrněném vědění.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář